Våra Tjänster

Moneo levererar tjänster som hjälper chefer och ledare att nå sina mål.

Vi verkar huvudsakligen inom finansbranschen med inriktning mot finansiella bolag under tillsyn av Finansinspektionen.

Moneo är en organisation med erfarna och seniora medarbetare.
Målsättningen är att tillföra kunden värde, leverera högsta kvalitet och service med hög integritet.

Internrevision

Moneo upprätthåller idag funktionen för internrevision för ett flertal olika finansiella företag så som värdepappersbolag, fondbolag och AIF-bolag samt försäkringsföreningar.

mer info

Riskhantering

Moneo hanterar idag funktionen för riskhantering för ett flertal finansiella företag. Vi bistår även med stöd och enstaka tjänster till finansiella företag med egen funktion för riskhantering.

mer info

Företagsstyrning
OCH UTBILDNING

Moneo har utvecklat en metod för processkartläggning som snabbt och enkelt gör företagets huvudprocesser visuellt tydliga och transparenta.

mer info

Startups

Moneo hjälper flera VP-bolag att starta upp sina verksamheter. Målsättningen är att tillföra kunden värde, leverera högsta kvalitet och service med hög integritet.

mer info

Projektledning
Och UPPHANDLING

Alla företag behöver någon gång projektledning.
Moneo erbjuder seniora projektledare med erfarenhet från komplexa uppdrag.

mer info

Kommunikation

Vi arbetar med att förädla företags kommunikation och resultat. Från att ta vid i en pågående process till att använda oss av IERAK-modellen*

mer info

Kompetenser

Att hitta rätt är inte alltid lätt.
Vi vill underlätta för våra kunder att snabbt hitta rätt kompetens. Därför har vi sammanställt olika kompetenser inom Moneo, se nedan. Allt för att det ska vara lätt att hitta rätt konsult medrätt kompetens.

Under konsulter hittar du specifikt olika kompetenser hos respektive konsult. För hjälp, kontakta Agneta Bremander på tel:0708-73 29 16 för att snabbare få hjälp med att utvärdera ditt behov av rätt kompetens.

Strategisk kompetens

Optimering av operativ organisationsstruktur inklusive roller och ansvar, beslutsstrukturer och väsentliga processer. Förändringshantering inklusive projektledning och outsourcing.

Införande av företagsstyrnings-/ledningssystem ISO 9001:2015, FFFS 2005:1 och Solvens II samt kommande krav på certifieringar.

Operativ kompetens

Värdepapper och värdepappershandel.
Fonder, Fondhandel och fondadministration.

Stödjande kompetens

Riskhantering, fastställande av riskaptit, riskmått och limiter, riskmonitorering, riskrapportering, införande och utveckling av riskhanteringssystem.

Säkerhet inklusive informationssäkerhet utifrån ISO 27001, identitet& åtkomst, fysisk säkerhet, kontinuitet och beredskap.

Finansiell rapportering inklusive IKLU

Hållbarhet inklusive HR-relaterade processer, hållbarhetsredovisning, tillämpning av miljöcertifiering och ISO 14001.

IT, införande och utveckling av IT-system och ITGC kontroller.

Utbildningar/Certifieringar

CIA, CRMA, CISA, ISACA, Certifierad verksamhetsarkitekt, MIL-programmet, PEJL, PPS, RUP, Berg Shool of Communication dipl. Information, PMP, PMI, Certifierad Styrelsearbete Handelskammaren i Stockholm, Diploma in International Audit Practice (PIIA), SWEDSEC, EFL – styrelseprogram.

Kommunikation

Varumärkesstrategi, affärs och verksamhetsutveckling.
Genomlysning av kommunikationspanoramat samt kommunikativ rådgivning vid startups.