Internrevision

Moneo upprätthåller idag funktionen för internrevision för ett flertal olika finansiella företag så som värdepappersbolag, fondbolag och AIF-bolag samt försäkringsföreningar.

Agneta Bremander är huvudansvarig revisor och har i sitt team tillgång till flera seniora revisorer.

Om inga andra krav från kunden föreligger arbetar Moneos internrevisorer enligt ramverket från IPPF (Internal Professional Practices Framework for Internal Auditors).

Moneo är en organisation med erfarna och seniora medarbetare.
Målsättningen är att tillföra kunden värde, leverera högsta kvalitet och service med hög integritet.