Pensionsstiftelser

Företagsstyrningssystem

Företagsstyrningssystemet utgörs av stiftelsens organisation, ansvarsfördelning och rapporteringsvägar.

Internkontrollsystem

Internkontrollsystemet ska omfatta stiftelsens förvaltning, redovisning och ramar för internkontroller, inklusive delar som omfattas av uppdragsavtal.

Intern styrning och kontroll

Utgörs av processer genom vilken stiftelsen skaffar sig rimlig säkerhet att nå stiftelsens mål på följande områden:

  • En ändamålsenlig och effektiv organisation och förvaltning av verksamheten
  • En tillförlitlig finansiell rapportering
  • Efterlevnad av tillämpliga lagar, förordningar och andra regler

Internrevisionsfunktionen ska utvärdera lämpligheten och effektiviteten hos internkontrollsystemet och andra delar av företagsstyrningssystemet, inklusive delar som omfattas av uppdragsavtal, samt rapportera väsentliga resultat och rekommendationer till styrelsen.

Riskhanteringssystem

Utgörs av processer och rutiner hur risker ska identifieras, analyseras, hanteras, följas upp och rapporteras.
Riskhantering innebär att identifiera händelser som kan påverka stiftelsens möjligheter att nå sina mål, analysera dessa, besluta om hur de ska hanteras samt genomföra åtgärder för att hantera risker. Riskhantering innebär också att följa upprisker och riskhanterande åtgärder, samt att sammanställa och rapportera dessa.

Riskhanteringsfunktionen ska:

  • Utvärdera systemet för riskhantering
  • Hantera och rapportera väsentliga risker i verksamheten, inbegripet placeringsrisker, operativa risker och risker som omfattas av uppdragsavtal
  • Rapportera till styrelsen, om de risker som stiftelsen är eller kan komma att bli exponerade för samt beroende mellan risker

För mer information ring Agneta

För mer information ring Agneta på 0708-73 29 16 eller maila till agneta.bremander@moneo.se